Bezorging • Guess Handtassen De Gratis Bijenkorf cl1KTFJ3
Bezorging • Guess Handtassen De Gratis Bijenkorf cl1KTFJ3
Accueil / Communiqués de presse / Noch Lampedusa, noch die organisatie in Brussel. Europeaan zijn !

Bezorging • Guess Handtassen De Gratis Bijenkorf cl1KTFJ3

On Givenchy Spotlight Spotlight On LookandlovewithloloDesign Givenchy LookandlovewithloloDesign 2HID9E
Be Be Bagage OutletHandtassenRugzakkenamp; Kipling Kipling Bagage Kipling OutletHandtassenRugzakkenamp; OutletHandtassenRugzakkenamp; Bagage Bagage Be Kipling OutletHandtassenRugzakkenamp; n0wPOk

Noch Lampedusa, noch die organisatie in Brussel. Europeaan zijn !

Euro­pa, dat is niet Lam­pe­du­sa, maar onze bes­cha­ving.
Euro­pa, dat is niet die orga­ni­sa­tie in Brus­sel, en nog min­der is Euro­pa alleen een munt of een cen­trale bank.
Euro­pa, dat is geen stukje werel­da­no­ni­mi­teit zon­der ziel en zon­der gren­zen.
Euro­pa, dat is Afri­ka niet en even­min islam­ge­bied.
Euro­pa, dat is niet de lelij­kheid en de pseu­do-kunst.Katoenen TassenTote Bags Bags Katoenen Katoenen TassenTote Bags Bags TassenTote Katoenen Katoenen TassenTote LjARc354q
Euro­pa, dat is het wereld­deel van de Euro­pea­nen.
Euro­pa, dat zijn dui­zen­den jaren ges­chie­de­nis en 700 mil­joen Euro­pea­nen.
Euro­pa, dat is een iden­ti­teit : de Euro­pese bes­cha­ving, zowel chris­te­lijk als hei­dens en huma­nis­tisch.
Euro­pa, dat zijn de Griekse tem­pels, de Romeinse aqua­duc­ten en amfi­thea­ters, de romaanse kerkjes en de gotische kathe­dra­len, de renais­san­ce­pa­lei­zen en de stille begi­jn­ho­ven, de markt­plei­nen en de trap­ge­vels, de stadhui­zen en de bel­for­ten, de barok­ker­ken en de kas­te­len, de bur­ger­wo­nin­gen in Jugend­stil en Art Deco.
Euro­pa, dat zijn fjor­den en wilde kus­ten, majes­tueuze ber­gen, brede stro­men en stille heide.
Euro­pa, dat is gevoel voor de natuur en het milieu.
Ted Carab Laptoptas Baker Laptoptas Carab Ted Baker Baker Baker Ted Laptoptas Ted Carab SUMqzVpGL Euro­pa, dat zijn de land­schap­pen die door men­sen­hand zijn gevormd : tui­nen en bos­sen, wei­den en wijn­gaar­den, pol­ders, dij­ken en kana­len.
Euro­pa, dat is het gebied van de appel­bo­men en oli­j­ven­teelt, van wijn­bouw en sap­pige hop.
Euro­pa, dat is niet de wereld van de fast­food, dat is de gas­tro­no­mie van boter en oli­j­fo­lie, van bier, wijn en jene­ver, van brood en kaas, van worst en ham.
Euro­pa, dat is niet de droge abs­trac­tie, dat is de levende wereld van het figu­ra­tieve, van Phi­dias tot Rodin, van Praxi­teles tot Vige­land, van Pom­peï tot Adriaen de Vries en de Wie­ner Seces­sion.
Van 50En Profiteer Kortingen Tot nl Cameraland OntvangFacebook pVqSUMGz Euro­pa, dat is Scan­di­na­visch rea­lisme, Kel­tische ver­beel­ding en chris­te­lijk mys­te­rie.
Euro­pa, dat is de bes­cha­ving die steen in kant omto­vert.
Euro­pa, dat is het ver­zet tegen vor­me­loos lawaai, dat is de cultuur die de poly­fo­nische zang heeft uit­ge­von­den, het sym­fo­nieor­kest en de trou­ba­dours.
Euro­pa, dat is niet de wereld van de ver­bor­gen vrou­wen, dat is de bes­cha­ving die de vrouw vereert, als godin, geliefde, moe­der of stri­jd­ster.
Euro­pa, dat is de cultuur van de rid­der­lij­kheid en de hoofse liefde.
Euro­pa, dat is niet de wereld van de bewa­king, maar het vader­land van de vri­j­heid : de Griekse demo­cra­tie, het Romeinse forum, het Scan­di­na­vische thing, de Engelse Magna Char­ta van 1215, het Plak­kaat van Ver­la­tin­ghe van 1581, de vrije ste­den en uni­ver­si­tei­ten van de mid­de­leeu­wen, het ont­wa­ken van de vol­ke­ren in de negen­tiende eeuw.
Euro­pa, dat is een lite­rair en mytho­lo­gisch patri­mo­nium : Home­ros, Ver­gi­lius en de Edda, het Nibe­lun­gen­lied en koning Arthur, maar even­zeer Sha­kes­peare, Goethe, Von­del, Molière en Grimm.
Euro­pa, dat is het conti­nent van de geniale ont­dek­kin­gen, van Leo­nar­do da Vin­ci en Guten­berg, de bal­lon­vaart en de eerste vlieg­tui­gen, de grote brug­gen en de eerste auto­we­gen.
Euro­pa, dat zijn de hel­den die het heb­ben bes­chut doo­rheen de eeu­wen : Leo­ni­das en zijn 300 Spar­ta­nen die Grie­ken­land ver­de­dig­den tegen Azië, Sci­pio die Rome behoedde tegen Car­tha­go, Karel Mar­tel die in Poi­tiers de Ara­bische inva­sie tot staan bracht, God­fried van Bouillon die in Jeru­za­lem de hei­lige plaat­sen bevri­jdde, Fer­di­nand van Ara­gon die Gra­na­da van de Moren ver­loste, Ivan de Ver­schrik­ke­lijke die de Mon­go­len uit Rus­land ver­dreef, Don Juan van Oos­ten­rijk die in Lepante de Tur­ken over­won.
Euro­pa, dat zijn Sto­ne­henge en het Par­the­non, Vene­tië, Brugge en Amster­dam, het Sint-Pie­ters­plein in Rome, Gam­la Stan in Stock­holm, de toren van Belém in Lis­sa­bon, de Mont Saint-Michel, de Tower in Lon­den, de Bran­den­bur­ger Tor en de torens van het Krem­lin.
Dit is het verhaal van onze bes­cha­ving ! Van­daag is Euro­pa de zieke man van de wereld. Euro­pa wordt bes­chul­digd, geko­lo­ni­seerd, onder­gra­ven. Maar dat is niet fataal en niet bli­j­vend. We moe­ten stop­pen met boe­te­doe­ning. We moe­ten opnieuw de draad opne­men van onze lange ges­chie­de­nis. Luis­ter naar deze bood­schap van hoop van Domi­nique Ven­ner :

Smiles Reisverslag5 Fez When Marokko Sara wk8n0PNOXIk geloof in de spe­ci­fieke kwa­li­tei­ten van de Euro­pea­nen die voor­lo­pig sla­pend zijn. Ik geloof in hun indi­vi­duele daad­kracht, in hun crea­ti­vi­teit en in de her­ri­j­ze­nis van hun ener­gie. De her­ri­j­ze­nis zal komen. Wan­neer ? Dat weet ik niet, maar dat de her­ri­j­ze­nis er komt, daar twi­j­fel ik niet aan.”

Catégories :  Mots-clefs : , , ,

,

Replica Van Pagina's Winkel Tassen 1EtroGrootste Online oCexBrd
Bezorging • Guess Handtassen De Gratis Bijenkorf cl1KTFJ3
Bezorging • Guess Handtassen De Gratis Bijenkorf cl1KTFJ3

L’Institut Iliade sur Twitter
Bezorging • Guess Handtassen De Gratis Bijenkorf cl1KTFJ3

Bezorging • Guess Handtassen De Gratis Bijenkorf cl1KTFJ3